ДГ №28 "Ян Бибиян"
Детска градина в град София, ж.к. "Младост"

Мисия и визия

Нашата мисия определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-значимите аспекти и бъдещи ориентации на цялостната ни дейност.

  1. Да дадем шанс на всяко дете да повярва в себе си, да му дадем възможност да развие потенциала си чрез създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда.
  2. Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век - личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

         3.Да мотивираме педагозите да реализират в най-висока степен потенциала си.

         4.Да убедим родителите и обществеността чрез успешната си дейност, че нашата детска градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на децата.

  1. Детската градина да бъде място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  2. Детската градина да бъде предпочитана среда за всички деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  3. Детската градина да е място за родители, които търсят и намират подкрепа, съгласие, сътрудничество, необходима и важна за тях информация.

         8.Детската градина - място на хора, обичащи децата, професията си, с непрекъснат стремеж да повишават квалификацията си на съвременно равнище. Професионалисти, стремящи се към висока професионална реализация и удовлетвореност от работата си.