ДГ №28 "Ян Бибиян"
Детска градина в град София, ж.к. "Младост"

Проекти и национални програми

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

Пълната информация за проекта може да откриете тук: 

Прикачени документи

Проект BG05M2ОP001.docx