ДГ №28 "Ян Бибиян"
Детска градина в град София, ж.к. "Младост"

Административни услуги

ДГ №28 „ЯН БИБИЯН“

Гр. София, ж.к. Младост 2, ул. Проф. д-р Васил Златарски № 8

 

1. Aдминистративната услуга, която предлага ДГ № 28 „Ян Бибиян е издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина или училището, извършващи задължително предучилищно образование.

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

- Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);

- Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

 

3. Кой орган предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт?

Директорът на училището/детската градина

 

4. Каква е процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, има ли изисквания и необходими документи?

За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

 

5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

 

6. Има ли срок на действие на документа/индивидуалния административен акт?

Няма срок. Документа е безсрочен.

 

7. Има ли Такси или цени на административната услуга?

Не се дължат такси.

 

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 

11.  Какви са начините за получаване на резултатите от услугата?

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

odz28@abv.bg